کمی در مورد رزومه و اهداف ما بدانید


در درمان دردهای مزمن معمولاً از روش بلوک کردن عصب استفاده می‌شود. برای بلوک عصب، روش‌های مختلف جراحی و غیر جراحی وجود دارد.ژؤع و . روش جراحی دشواری بیشتری نسبت به روش‌های غیر تهاجمی دارد که از آن جمله می‌توان به امکان ایجاد نوروما و دردهای پس از عمل اشاره نمود. به همین دلیل ترجیح بر عدم انجام عمل جراحی مگر در مواقع ضروری است. از این میان، سه روش غیر جراحی برای بلوک کردن عصب کاربرد بیشتری یافته‌اند: · تزریق مواد نورولیتیک (از بین برنده عصب) مانند الکل خالص، گلیسیرین یا فنول به عصب که همزمان با مشاهده X-ray برای از بین بردن واحدهای بزرگی مانند شبکه سیلیاک مناسب است. از عوارض جانبی این روش می‌توان به احتمال پخش شدن ماده نورولیتیک و وارد کردن اثرات جبران ناپذیر به اطراف عصب، اشاره کرد. · فریز کردن اعصاب محیطی (Cryoanalgesia) که دقیق‌تر از روش قبلی است اما از معایب آن، تأثیر کوتاه مدت در حدود 6-3 ماه است. · درمان به وسیله امواج رادیوفرکوئنسی که روشی مطمئن‌تر از دو روش قبلی است و بر پایه تخریب دمایی برخی از اعصاب با استفاده از الکترودی با قابلیت تولید حرارت قرار دارد.
A spinal disc consists of two main parts: the jelly-like nucleus pulposus in the disc's center and the outer-most layers, collectively called the annulus fibrosus. These two components facilitate the spine's movement and provide support for the vertebrae. Disc degeneration or trauma can cause the nucleus to herniate through the weakened layers of the outer disc and leak out of the annulus fibrosus into the spinal canal. In the case of a lumbar herniated disc, the weak spot in the annulus fibrosus is directly underneath the spinal nerve root, so a herniation in this area can put direct pressure on the nerve. The nerve root extends down the leg, and any type of pinching or pressure on the nerve in the lower spine can cause pain, numbness, tingling, or weakness to radiate along the path of the nerve down the leg. However, many people have shown a herniated disc on MRI scans yet have no associated pain, so not all herniated discs will cause symptoms. Depending on the patient's symptoms and clinical diagnosis of a lumbar or cervical herniated disc, different conservative treatment options are available (including physical therapy, back pain medications and injections). It's especially important for patients to work with a spine specialist and to avoid having spine surgery too soon or too late.